ಗೊರವಂಕ | Common Myna


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊರವಂಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B
Common English Name Common Myna
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Acridotheres tristis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Sturnidae
Subfamily
Tribe
Genus Acridotheres
Species A. tristis