ಗುಲಾಬಿ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ | Rosy Starling


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Rosy Starling
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Sturnus roseus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Sturnidae
Subfamily
Tribe
Genus Temminck
Species P. roseus