ಗುಲಾಬಿಕೊರಳಿನ ಗಿಳಿ | Rose-ringed Parakeet


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಗುಲಾಬಿಕೊರಳಿನ ಗಿಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Rose-ringed Parakeet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Psittacula krameri
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Psittaciformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species