ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ | House sparrow


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name House sparrow
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Passer domesticus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Passeridae
Subfamily
Tribe
Genus Passer
Species P. domesticus