ಗುಡುಗಾಡು ಹಕ್ಕಿ | Common Buttonquail


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಗುಡುಗಾಡು ಹಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Common Buttonquail
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Turnix suscitator
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Turniciformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species