ಖಗರತ್ನ | Purple-rumped Sunbird


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಖಗರತ್ನ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Purple-rumped Sunbird
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Nectarinia zeylonica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Nectariniidae
Subfamily
Tribe
Genus Leptocoma
Species L. zeylonica