ಕೊರಳುಪಟ್ಟಿಯ ಚಿಟ್ಟುಗೂಬೆ | Collared Scops-Owl


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊರಳುಪಟ್ಟಿಯ ಚಿಟ್ಟುಗೂಬೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Mallikarjun D G
Common English Name Collared Scops-Owl
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Otus bakkamoena
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Strigiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species