ಕೊಂಬಿನ ಗೂಬೆ | Eurasian Eagle-Owl


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಂಬಿನ ಗೂಬೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Eurasian Eagle-Owl
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Bubo bubo
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Strigiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species