ಕೆಮ್ಮೀಸೆ ಪಿಕಳಾರ | Red-whiskered Bulbul


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಮ್ಮೀಸೆ ಪಿಕಳಾರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Red-whiskered Bulbul
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pycnonotus jocosus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Pycnonotidae
Subfamily
Tribe
Genus Pycnonotus
Species P. jocosus