ಕೆಂಪು ಮರಗುಬ್ಬಿ | Chestnut-bellied Nuthatch


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪು ಮರಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Chestnut-bellied Nuthatch
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Sitta castanea
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Sittidae
Subfamily
Tribe
Genus Sitta
Species S. castanea