ಕೆಂಪು ಚಿಟವ | Indian Courser


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪು ಚಿಟವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Indian Courser
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Cursorius coromandelicus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Glareolidae
Subfamily
Tribe
Genus Cursorius
Species C. coromandelicus