ಕೆಂಪುರೆಕ್ಕೆಯ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ | Red-winged / Indian Bush-Lark


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪುರೆಕ್ಕೆಯ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Red-winged / Indian Bush-Lark
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Mirafra erythroptera
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Alaudidae
Subfamily
Tribe
Genus Mirafra
Species M. erythroptera