ಕೆಂಪುತಲೆ ಬಾತು | Red-crested pochard | Red-crested pochard

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪುತಲೆ ಬಾತು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Red-crested pochard
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Netta rufina
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Anseriformes
Superfamily
Family Anatidae
Subfamily
Tribe
Genus Netta
Species N. rufina