ಕೆಂಪುತಲೆಯ ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿ | Red-headed Bunting


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪುತಲೆಯ ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Red-headed Bunting
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Emberiza bruniceps
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Emberizidae
Subfamily
Tribe
Genus Emberiza
Species E. bruniceps