ಕೆಂಪುಕೊರಳಿನ ನೊಣಹಿಡುಕ | Tickell's Blue Flycatcher

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪುಕೊರಳಿನ ನೊಣಹಿಡುಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Tickell's Blue Flycatcher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Cyornis tickelliae
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Cyornis
Species C. tickelliae