ಕೆಂಗಂದುನೆತ್ತಿಯ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ | Rufous-fronted Prinia


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಗಂದುನೆತ್ತಿಯ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Rufous-fronted Prinia
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Prinia buchanani
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Cisticolidae
Subfamily
Tribe
Genus Prinia
Species P. buchanani