ಕುಡುಗೊಕ್ಕು ಹರಟೆಮಲ್ಲ | Indian Scimitar-Babbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕುಡುಗೊಕ್ಕು ಹರಟೆಮಲ್ಲ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Indian Scimitar-Babbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pomatorhinus horsfieldii
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Timaliidae
Subfamily
Tribe
Genus Pomatorhinus
Species P. horsfieldii