ಕಾಡು ಬುರ್ಲಿ | Jungle Bush-Quail

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಡು ಬುರ್ಲಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Praveen B
Common English Name Jungle Bush-Quail
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Perdicula asiatica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Galliformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species