ಕಾಡು ಗೊರವಂಕ | Jungle Myna


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಡು ಗೊರವಂಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Jungle Myna
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Acridotheres fuscus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Sturnidae
Subfamily
Tribe
Genus Acridotheres
Species A. fuscus