ಕಾಡುಕೋಳಿ | Grey Junglefowl


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಡುಕೋಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದ ಈ ಕೋಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಿಪ್ಯ ಕಂಡೊಡನೆ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕು ಕೋಳಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಮೂಲ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಇದು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಗೂಡು ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Grey Junglefowl
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Gallus sonneratii
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Galliformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species