ಕರಿ ಪಿಕಳಾರ | Black Bulbul


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿ ಪಿಕಳಾರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Black Bulbul
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hypsipetes leucocephalus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Pycnonotidae
Subfamily
Tribe
Genus Hypsipetes
Species H. leucocephalus