ಕರಿ ಗುಪ್ಪಿ | Black bittern


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿ ಗುಪ್ಪಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B
Common English Name Black bittern
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dupetor flavicollis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Pelecaniformes
Superfamily
Family Ardeidae
Subfamily
Tribe
Genus Ixobrychus
Species