ಕರಿ ಗಿಡುಗ | Black Eagle


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿ ಗಿಡುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Praveen B
Common English Name Black Eagle
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ictinaetus malayensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species