ಕರಿ ಕೆಂಬರಲು | Black Ibis


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿ ಕೆಂಬರಲು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Black Ibis
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pseudibis papillosa
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Ciconiiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species