ಕರಿತಲೆ ಹರಟೆಮಲ್ಲ | Dark-fronted babbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿತಲೆ ಹರಟೆಮಲ್ಲ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Dark-fronted babbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Rhopocichla atriceps
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Timaliidae
Subfamily
Tribe
Genus Rhopocichla
Species R. atriceps