ಕರಿತಲೆ ರಾಟವಾಳ | Black-headed Munia


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿತಲೆ ರಾಟವಾಳ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Black-headed Munia
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Lonchura malacca
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Estrildidae
Subfamily
Tribe
Genus Lonchura
Species L. malacca