ಕರಿತಲೆ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ | Brahminy Starling

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿತಲೆ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Mallikarjun D G
Common English Name Brahminy Starling
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Sturnus pagodarum
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Sturnidae
Subfamily
Tribe
Genus Sturnia
Species S. pagodarum