ಕರಿತಲೆಯ ಹೊನ್ನಕ್ಕಿ | Black-hooded oriole


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿತಲೆಯ ಹೊನ್ನಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Black-hooded oriole
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Oriolus xanthornus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Oriolidae
Subfamily
Tribe
Genus Oriolus
Species O. xanthornus