ಕರಿಕೊಕ್ಕಿನ ರೀವ | Common tern


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿಕೊಕ್ಕಿನ ರೀವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Common tern
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Sterna hirundo
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Laridae
Subfamily
Tribe
Genus Sterna
Species S. hirundo