ಕರಿಎದೆಯ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ | Ashy-crowned Sparrow-Lark


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿಎದೆಯ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Eremopterix grisea
Common English Name Ashy-crowned Sparrow-Lark
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Eremopterix grisea
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Alaudidae
Subfamily
Tribe
Genus Eremopterix
Species E. griseus