ಕಪ್ಪುಹಿಂಗತ್ತಿನ ರಾಜಹಕ್ಕಿ | Black-naped Monarch-Flycatcher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪುಹಿಂಗತ್ತಿನ ರಾಜಹಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Black-naped Monarch-Flycatcher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hypothymis azurea
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Monarchidae
Subfamily
Tribe
Genus Hypothymis
Species H. azurea