ಕಪ್ಪುಹಕ್ಕಿ | Common blackbird


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪುಹಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Common blackbird
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Turdus merula
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Turdidae
Subfamily
Tribe
Genus Turdus
Species T. merula