ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಸಿಳ್ಳಾರ | Pied Thrush


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಸಿಳ್ಳಾರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Pied Thrush
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Zoothera wardii
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Turdidae
Subfamily
Tribe
Genus Geokichla
Species G. wardii