ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ | Asian Pied Starling


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Asian Pied Starling
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Sturnus contra
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Sturnidae
Subfamily
Tribe
Genus Gracupica
Species G. contra