ಕಡಲಬಾತು | Masked Booby


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಡಲಬಾತು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Masked Booby
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Sula dactylatra
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Suliformes
Superfamily
Family Sulidae
Subfamily
Tribe
Genus Sula
Species S. dactylatra