ಕಂದು ಪಿಪಿಳೀಕ | Tawny pipit


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದು ಪಿಪಿಳೀಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Tawny pipit
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Anthus campestris
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Motacillidae
Subfamily
Tribe
Genus Anthus
Species A. campestris