ಕಂದು ಕಳಿಂಗ | Brown Shrike


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದು ಕಳಿಂಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Brown Shrike
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Lanius cristatus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Laniidae
Subfamily
Tribe
Genus Lanius
Species L. cristatus