ಕಂದು ಉಲಿಯಕ್ಕಿ | Common Chiffchaff


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದು ಉಲಿಯಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Common Chiffchaff
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Phylloscopus collybita
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Phylloscopidae
Subfamily
Tribe
Genus Phylloscopus
Species P. collybita