ಕಂದುಬೆನ್ನಿನ ಕಳಿಂಗ | Rufous-backed Shrike


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದುಬೆನ್ನಿನ ಕಳಿಂಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Rufous-backed Shrike
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Lanius schach
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Laniidae
Subfamily
Tribe
Genus Lanius
Species L. schach