ಕಂದುಬಾಲದ ನೊಣಹಿಡುಕ | Rusty-tailed Flycatcher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದುಬಾಲದ ನೊಣಹಿಡುಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Rusty-tailed Flycatcher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Muscicapa ruficauda
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Muscicapa
Species M. ruficauda