ಕಂದುಬಾಲದ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ | Rufous-tailed Finch-Lark


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದುಬಾಲದ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Rufous-tailed Finch-Lark
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ammomanes phoenicurus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Alaudidae
Subfamily
Tribe
Genus Ammomanes
Species A. phoenicura