ಕಂದುತಲೆಯ ಕಡಲಕ್ಕಿ | Brown-headed gull


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದುತಲೆಯ ಕಡಲಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Brown-headed gull
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Chroicocephalus brunnicephalus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Laridae
Subfamily
Tribe
Genus Chroicocephalus
Species C. brunnicephalus