ಏಡಿಗೊರವ | Crab-plover | Crab-plover


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಏಡಿಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Crab-plover
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dromas ardeola
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Dromadidae
Subfamily
Tribe
Genus Dromas
Species D. ardeola