ಉಲಿಯಕ್ಕಿ | Plain Prinia


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಉಲಿಯಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Plain Prinia
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Prinia inornata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Cisticolidae
Subfamily
Tribe
Genus Prinia
Species P. inornata