ಉದ್ದಕೊಕ್ಕಿನ ನೀರುಕಾಗೆ | Indian Shag


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಉದ್ದಕೊಕ್ಕಿನ ನೀರುಕಾಗೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasramanna
Common English Name Indian Shag
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Phalacrocorax fuscicollis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Pelecaniformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species