ಅಡವಿಕೀಚುಗ | Common woodshrike


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಡವಿಕೀಚುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Common woodshrike
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Tephrodornis pondicerianus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Campephagidae
Subfamily
Tribe
Genus Tephrodornis
Species T. pondicerianus