ಕ್ರೌಂಚಗಳು, ಜೌಗುಕೋಳಿ, ಹುಂಡುಕೋಳಿ, ಜಂಬುಕೋಳಿಗಳು, ಎರ್ಲಡ್ಡು, ದೇವನಕ್ಕಿ, ಸಿಂಪಿಬಾಕ, ಟಿಟ್ಟೀಭ, ಮರಳುಗೊರವ, ಗದ್ದೆ ಗೊರವ, ಕಡಲು ಗೊರವ, ಉಲ್ಲಂಕಿ, Otididae – Bustards, Rails, Crakes, Moorhens, Coots, Gruidae – Cranes ...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಜೌಗು ಹುಂಡು ಜಂಬು ಕೋಳಿ, ಕ್ರೌಂಚ (Gruiformes)

ದೇವನಕ್ಕಿ, ಸಿಂಪಿಬಾಕ, ಜಾಲಾರಿ ರೀವ, ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ, ಚಿಟವ, ಕಡಲಗಿಡುಗ, ಬಂಡೆಗೊರವ, ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು, ರಂಗು ಉಲ್ಲಂಕಿ, ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವ, ಮೆಟ್ಟುಗಾಲುಹಕ್ಕಿ, Jacanas, Oystercatchers,Lapwings, Plovers, Sandpipers, Snipes, Godwits, Curlews,Phalarops, Painted-Snipe, Stilts, Avocets, Crab-Plovers, Thick-knees, Coursers, Skuas, Jaegers, Gulls, Terns, Noddies, Skimmers, ...

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ದೇವನಕ್ಕಿ, ಸಿಂಪಿಬಾಕ, ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Order : Charadriiformes)

Facebook
Share